.
Beleidsverklaring

Doc.nr: KAM 02.00
Datum: Revisie:
Pagina: 01-04-2020 000 1 van 1

KAM-beleidsverklaring

Het KAM-beleid van de organisatie is gericht op de werkzaamheden zoals benoemd in het toepassingsgebied. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd conform geldende normen en geldende wet- en regelgeving. Voor alle medewerkers (zowel intern als extern) gelden de volgende uitgangspunten:

* Onze onderneming draagt zorg voor het continu voldoen aan geldende wettelijke en andere van toepassing zijnde eisen, zowel voor, tijdens als na uitvoering van onze werkzaamheden.

* Het KAM-beleid dient zowel tijdens werkzaamheden op eigen locatie als op werkzaamheden op locatie van opdrachtgevers als uitgangspunt.

* De directie stelt alle middelen beschikbaar om opvolging van het KAM-beleid te kunnen garanderen, voor zover dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is.

* De organisatie heeft een open communicatiestructuur op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, * bedoeld voor zowel interne als externe communicatie.

* Het KAM-beleid wordt zo vaak als nodig en/of wenselijk gecommuniceerd binnen de gehele organisatie om te garanderen dat het beleid volledig begrepen en gevolgd wordt.

* De bedrijfsvoering is gericht op een continue verbetering op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

* Vóór uitvoering van werkzaamheden zullen, indien noodzakelijk en/of wenselijk, aanwezige risico’s op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu worden gereduceerd tot een voor eenieder zo laag mogelijk en in ieder geval aanvaardbaar niveau, door het treffen van passende en effectieve maatregelen.

* Alle nodige maatregelen zullen worden getroffen om ongevallen met of zonder verzuim, letsel en (materiële) schade, onveilige handelingen en –situaties, milieu-incidenten en alle overige ongewenste en negatieve gebeurtenissen te voorkomen.

* Het KAM-beleid wordt zo vaak als nodig en/of wenselijk, doch minimaal eens per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd, waarna medewerkers op de hoogte gebracht worden van aangebrachte wijzigingen.

* In geval van klachten en afwijkingen, zowel interne als externe, zullen passende maatregelen getroffen worden om deze klachten en afwijkingen op doeltreffende wijze te behandelen, op te lossen en in het vervolg te kunnen voorkomen.

* De organisatie stelt zich ten doel om de klanttevredenheid te verhogen door het KAM-systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem.

* Periodiek zal worden gemonitord en gemeten of het KAM-systeem van de organisatie functioneert volgens het geformuleerde beleid en volgens wettelijke en andere eisen. De directie zal erop toezien dat het geformuleerde beleid gevolgd wordt en zal waar nodig ingrijpen.

Sliedrecht, 1 april 2020

Dhr. J. Kruithof Directie Crossing Borders